97/06/31 شنبه 12:39
باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید
آمار بازدید
97/06/31
بازدید: ١٩٨۵

97/06/30
بازدید: ٢۴٩٠

97/06/29
بازدید: ٣٩٣٨

97/06/28
بازدید: ۴٨۴٢

97/06/27
بازدید: ٢۴۶۵

97/06/26
بازدید: ٣۴٢۴

97/06/25
بازدید: ۴٢٢٣

انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق

انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق
خدمات پایان نامه

تدوین پایان نامه

تدوین پروپوزال بر اساس موضوع تحقیق

مشاوره در فصل بندی تحقیق

انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق

خدمات مقاله

استخراج مقاله از پایان نامه شما

تدوین مقاله ISIوعلمی پژوهشی

اکسپت مقاله ISIوعلمی پژوهشی

مشاوره در تدوین ،ترجمه و اخد اکسپت

استخراج و پذیرش تضمینی مقالات ISC در کمتر از2 هفته با کمترین هزینه

فعالیت های کلی

انجام پایان نامه کارآفرینی، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی برق، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی مکانیک و هوا و فضا،مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی عمران، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر و IT، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی معماری، مشاوره انجام پایان نامه فقه وحقوق ،مشاوره انجام پایان نامه روانشناسی، مشاوره انجام پایان نامه ادبیات، مشاوره انجام پایان نامه علوم تربیتیمشاوره انجام پایان نامه علوم سیاسی، مشاوره انجام پایان نامه کتابداری، مشاوره انجام پایان نامه تاریخ، مشاوره انجام پایان نامه اقتصاد، مشاوره انجام پایان نامه علوم اجتماعی، مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا، مشاوره انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی و محیط، مشاوره انجام پایان نامه تربیت بدنی ، مشاوره انجام پایان نامه فیزیک، مشاوره انجام پایان نامه شیمی، مشاوره انجام پایان نامه زیست شناسی، مشاوره انجام پایان نامه پزشکی، مشاوره انجام پایان نامه دندانپزشکی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircomدانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم سیاسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مکانیک، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته برق، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فلسفه و ادیان، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کامپیوتر، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیک، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ریاضی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آمار، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی شیمی09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی صنایع، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی عمران، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی محیط زیست، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی نساجی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مواد و متالورژی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته هنر، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته معماری، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت(کلیه گرایشها، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی(MBA)، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت دولتی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت آموزشی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت صنعتی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت مالی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت رسانه ای، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمان، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت، کشاورزی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حسابداری، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آموزش زبان انگلیسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان شناسی، دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، ا09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom معماری و عمران

انواع روش های تحقیقاتی معماری، شهرسازی، عمران :

ثبت سفارش معماری، شهرسازی، عمران آنلاین

9- مشاوره در پروژه های معماری، شهرسازی، عمران

1- نوشتن پروپوزل پایان نامه معماری، شهرسازی، عمران

2- مشاوره در طراحی

3- انتخاب موضوع پایان نامه معماری، شهرسازی، عمران

4- تکمیل رساله پایان نامه معماری، شهرسازی، عمران

5- طراحی کانسبت

انجام پایان نامه معماری، شهرسازی، عمران ازنوشتن پروپوزال تا طراحی نهایی، تری دی مکس، شیت بندی، ماکت سازی و انیمیشن سازی در شبکه معماران

11- اسکیس و راندو معماری، شهرسازی

انجام کارهای اسکیس وراندو معماری، شهرسازی در شبکه معماران ایران اگر پروژه پایانی ویا پروژه ای برای ارائه دارید که می خواهید به صورت اسکیس و راندو شده تحویل بدهید

ثبت سفارش آنلاین طراحی با اتوکد:

انجام اتوکد دوبعد آنلاین

انجام اتوکد دوبعد فوری

انجام اتوکد دوبعد ارزان

انجام اندازه گذاری با اتوکد ارزان

اندازه گذاری با اتوکد فوری

اندازه گذاری با اتوکد حرفه ای

ستون گذاری در اتوکد فوری

سه بعدی با اتوکد ارزان

سه بعدی با اتوکد فوری

سه بعدی با اتوکد آنلاین

برش پلان با اتوکد ارزان

ثبت سفارش آنلاین

ثبت سفارش اتوکد دانشجویی

ثبت سفارش آنلاین پروژه های اتوکد معماریبرش اتوکد09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

برش اتوکدی آنلاین

برش اتوکدی ارزان

برش اتوکدی فوری

ستون گذاری ارزان

ترجمه مقاله فوری

ترجمه مقاله تخصصی فوری

ترجمه مقاله

ترجمه مقاله آنلاین

ترجمه مقاله فوری

خدمت ویژه

انجام فصل 3،4 و5 پایان نامه و مقاله با نرم افزار SPSS در اسرع وقت و با قیمت مناسب

امروزه برای انجام یک کار پژوهشی نیازمند دانستن روش های مناسب جمع آوری داده، نحوه گزینش روش های آماری جهت تجزیه تحلیل فرضیات و سوالات تحقیق و در کل نیازمند یک مشاور خوب آماری هستیم چنانچه شما نیاز به تحلیل گر آماری داریدبا ما تماس بگیرید

کارشناس آمار از دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

تجربه بیش از 100 پایان نامه و مقاله با نرم افزار spssحتی بدون پرسش نامه

قیمت مناسب به دلیل عدم واسطه

رشته های تحت پوشش گروه مکاریتم

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

رشته های تحت پوشش پایان نامه های علوم انسانی

مدیریت؛مدیریت بانکداری،مدیریت بازرگانی،مدیریت بهره وری،مدیریت سازمان،مدیریت MBA ،مدیریت EMBA ،مدیریت صنعتی،مدیریت منابع انسانی،مدیریت اجرایی،مدیری امور شهری،مدیریت تکنولوژی،مدیریت کارآفرینی،مدیریت مالی،مدیریت فناوری اطلاعات،مدیریت آموزشی،مدیریت جهانگردی،مدیریت دولتی،مدیریت بحران

اهم خدمات گروه تخصصی مدیریت عبارتند از

ارائه جدید ترین موضوعات تخصصی به متقاضیان به همراه مقاله Base

مشاوره و نگارش پروپوزال (بیان مسئله، ضرورت، فرضیات، پیشینه و ) و انجام کلیه اصلاحات

نگارش جامع ادبیات پایان نامه با استفاده از جدیدترین رفرنسهای موجود

تعیین روش پژوهش پایان نامه در دو دسته کمی (توصیفی- پیمایشی، همبستگی ،آزمایشی، و …) و کیفی(Grounded Theory، اقدام پژوهی، مطالعه موردی،قوم نگاری، تحلیل محتوا و)

طراحی ابزارهای پژوهش در دو دسته کمی(پرسشنامه ها، چک لیستها و ) و کیفی (سوالات مصاحبه های ساختار یافته و نیمه ساختار یافته و با عمیق، روشهای مشاهده و

گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای: SPSS، LISREL، AMOS، PLS، SAS، EViews ، Minitabو

نتیجه گیری و تبیین یافته ها و ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی

تدوین پاورپوینت برای جلسه دفاع

آموزش تمام مراحل بالا به متقاضیان و ارتقاء آمادگی آنان برای دفاع از پایان نامه

علوم اقتصادی؛اقتصادنظری،اقتصادبازرگانی،صنعتی،اقتصادپول وبانکداری،اقتصادکشاورزی

علـوم اجتماعی؛پژوهشگری اجتماعی

جغرافیا؛طبیعی،انسانی،برنامه ریزی شهری وروستایی،اقلیم شناسی

علوم سیاسی وروابط بین الملل؛علوم سیاسی،اندیشه سیاسی

خدمات آماری گروهگروه مکاریتم با تیم متخصص آماری ، مجری تخصصی تحلیل آماری تحقیقات و پژوهش های علمی می باشد هدف اصلی این مرکز افزایش کیفیت پژوهش ها و تحقیقات علمی می باشد این مرکز با داشتن متخصصان مجرب و آگاه در این زمینه ، آمادگی خود را در قبال انجام تحلیل های آماری تحقیقات مختلف در اسرع وقت و با هزینه بسیار مناسب با نرم افزارهای PLS spss lisrel amos اعلام می نماید علاوه بر تجزیه و تحلیل آماری ، در این مرکز فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( ANP AHP TOPSIS ELECTERE ) نیز انجام می شود09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

#183; تحلیل واریانس یکطرفه، دوطرفه ، سه طرفه

#183; تحلیل کواریانس

#183; آزمون کالموگروف –اسمیرنوف

#183; آزمون های همبستگی ( پیرسون ، اسپیرمن ،کندال و تاو)

#183; آزمون کروسکال –والیس

#183; آزمون یو من ویتنی

#183; آزمون فریدمن

#183; آزمون علامت

#183; آزمون های تبعی ( دانکن و LSD)

#183; تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS

#183; تحلیل عاملی تائیدی (مرتبه اول و مرتبه دوم ) با نرم افزارهای LISRELو AMOS

#183; تحلیل مسیر با نرم افزارهایLISRELوAMOSو PLS

طراحی مدل های اندازه گیری و ساختاری با نرم افزار های آموس و لیزرل و پی ال اس و

مهندسی شیمی؛شیمی آلی،شیمیم عدنی،شیم تجزیه،شیمی کاربردی،نانوشیمی،شیمی فیتوشیمی،پیشرانه ها،آموزش شیمی،شیمی فیزیک،شیمی پلیمر

انجام پایان نامه و پروژه های دانشگاهی با متلب Matlab

مدلسازی و بهینه سازی فرآیندها و خطوط تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی(هوش مصنوعی)

برنامه نویسی در محیط متلب (MATLAB)برنامه نویسی پایتون Python09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

انجام پروژه های پردازش تصویر

انجام انواع پروژه و کدنویسی متلب (Matlab)

رشته های مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی، مهندسی پزشکی، عمران و الکترونیک

توسط فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه تهران

مهندسی صنایع؛مدیریت سیستم وبهره وری،مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

مهندسی مکانیک؛تبدیل انرژی

مهندسی کامپیوتر؛معماری کامپیوتر،هوش مصنوعی،الگوریتم ومحاسبات،نرم افزار

انجام کلیه پروژه های برنامه نویسی دانشگاهی و دانشجوئی

بوسیله زبانهای:

Assembly C++ C C# ASPNet Html SQL Server PHP VbNet

انجام پروژه های پایگاه داده و پروژه های گرافیکی

انجام پروژه های برنامه نویسی دانشجوئی برای درس های :

مبانی کامپیوتر

برنامه سازی پیشرفته

سیستم های تجاری

ساختمان داده

طراحی الگوریتم

ذخیره و بازیابی اطلاعات

هوش مصنوعیمهندسی نرم افزار 1و209367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

پایگاه داده

سیستم عامل

مجموعه معماری؛مهندسی معماری،معماری منظر،معماری اسلامی،معماریایران،معماری داخلی،بازسازی پس ازسانحه،انرژی

خلاصه ای از اهم فعالیت ها

پروژه های دانشجویی

مقالات دانشجویی

دعوت به همکاری

مقالات مهندسی برق

مقالات مهندسی کنترل

مقالات مهندسی قدرت

مقالات مهندسی مکاترونیک

مقالات مهندسی الکترونیک

مقالات مهندسی مخابرات

مقالات مهندسی مکانیک

پروژه شناسایی سیستم

پروژه فازی

تطبیقی

پروژه سیستم تعلیق

پروژه کنترل مدرنپروژه کنترل خطی09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

پروژه کنترل غیر خطی

پروژه کنترل تطبیقی

پروژه کنترل مد لغزشی

پروژه شبکه عصبی

پروژه کنترل مقاوم

پروژه آماده

پروژه ارزان

پایان نامه آماده

پایان نامه ارزان

مقاله فروشی

همکاری تحقیقاتی

همکاری در شبیه سازی مقالات

همکاری انجام پایان نامه دانشجویی

دعوت به همکاری انجام پایان نامه دانشحویی

شبیه سازی مقالات مهندسی برق

شبیه سازی مقاله مهندسی کنترل

شبیه سازی مقاله مهندسی قدرت

شبیه سازی پایان نامه مد لغزشی

شبیه سازی پایان نامه کنترل فازی تطبیقی

شبیه سازی پایان نامه سیستم تعلیق

شبیه سازی پایان نامه شناسایی سیستمشبیه سازی با متلب09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

شبیه سازی با matlab

کدویژن

طراحی مدار با ای وی آر

طراحی مدار با AVR

طراحی مدار با ARM

طراحی مدار با PIC

پروژه های آماده مهندسی برق

پروژه های آماده مهندسی برق قدرت

پروژه های آماده مهندسی برق الکترونیک

پروژه های آماده مهندسی برق کنترل

پروژه های آماده مهندسی برق مخابرات

پروژه های آماده مهندسی درس شناسایی سیستم

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان انگلیسی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم سیاسی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مکانیک

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته برق

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیک

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ریاضی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آمار

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircomدانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فلسفه و ادیان

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کامپیوتر

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی شیمی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی صنایع

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی عمران

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی محیط زیست

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مهندسی نساجی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مواد و متالورژی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته هنر

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته معماری

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت(کلیه گرایشها(

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی(MBA)

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت دولتی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت صنعتی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت مالیدانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت رسانه ای

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت کشاورزی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حسابداری

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آموزش زبان انگلیسی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان شناسی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم ارتباطات

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مشاوره

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مطالعات خانواده

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته توریسم و گردشگری

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم باغبانی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد کشاورزی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ترویج و آموزش کشاورزی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته توسعه کشاورزی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زراعت

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه دام

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اصلاح نژاد دام

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اصلاح نباتات

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته برق

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته کامپیوتر

دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته متالورژی

نوشتن SOP برای مصاحبه دکتری و اعزام به دانشگاه های خارج از ایران

بازدید: ۴٢۵
تاریخ ارسال: 97/04/24 | تاریخ انقضا: 97/07/21 | تاریخ بروزرسانی: 94/02/10
تماس بگیرید

mosh
زواز

emailآخرین آگهی های کاربر
انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل
نجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل انجام پروژه کنترل مود لغزشی انجام پروژه کنترل مود لغزشی تطبیقی انجام پروژه کنترل مود لغزشی فازی انجام پروژه کاهش چترینگ در سیستم های کنترل مود لغزشی انجام پروژه کنترل مود لغزشی ... تماس بگیرید
پروژه های آماده و پیش نهادی برای بینایی ماشین و پردازش تصویر بینایی ماشین
پروژه های آماده و پیش نهادی برای بینایی ماشین و پردازش تصویر بینایی ماشین azsoftircom 09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 1 - کنترل حرکت بازوی مکانیکی به کمک یک سیستم ... تماس بگیرید
انجام پایان نامه و پروژه های دانشگاهی با متلب Matlab
انجام پایان نامه و پروژه های دانشگاهی با متلب Matlab مدلسازی و بهینه سازی فرآیندها و خطوط تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی(هوش مصنوعی) برنامه نویسی در محیط متلب (MATLAB) برنامه نویسی پایتون Python انجام پروژه های پردازش تصویر انجام انواع پروژه و کدنویسی م ... تماس بگیرید
انجام پروژه های دانشجویی و همچنین نوشتن پروپوزال
انجام پروژه های دانشجویی و همچنین نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه های دانشجویی رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی در زمینه های کنترل خطی ، کنترل اتوماتیک ، کنترل تطبیقی ، کنترل فازی ، کنترل مدرن ، کنترل بهینه ایجاد پروپوزال و انجام پایان نامه و ساخت دستگاه برای ارائه در رشته های مکاترونیک و مکانیک تو ... تماس بگیرید
نام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسی
شبیه سازی حفاظت و کنترل هوشمند و اتوماسیون در شبکه های انتقال و توزیع شبیه سازی عملکرد ماشین سنکرون موقع بروز خطای اتصال کوتاه شبیه سازی راه انداری موتور های القایی سه فاز با راه انداز ستاره-مثلت و مقاومت چند مرحله ای شبیه سازی صائقه، برقگیر و عملکرد برقگیردر موقع بروز صائ ... تماس بگیرید
پروژه های مهندسی مخابرات و الکترونیک
پروژه های مهندسی مخابرات و الکترونیک طراحی و شبیه سازی انواع آنتنها همانند مونوپل یاگی یودا هورن (شیپوری) رفلکتورها (بشقابی تلسکوپی و ) مایکرواستریپ فراکتالی مارپیچی و با استفاده از نرم افزارهایCST Feko HFSS طراحی و شبیه سازی مدارات فعال و غیرفعالRF ادوات مایکروویوی با استفاده از ن ... تماس بگیرید
انجام پروژه و پایان نامه در رشته برق
انجام پروژه و پایان نامه در رشته برق با قیمت توافقی در اسرع وقت و با دقت و کیفیت مورد نظر شما کلیه پروژه و پایان نامه های مهندسی قدرت در زمینه های سیستم های قدرت الکتریکی ماشین های الکتریکی و درایو الکترونیک قدرت فشارقوی الکتریکی در کلیه سطوح توسط کادر مجرب در حداقل زمان با قیمت توافقی انجام ... تماس بگیرید
شبیه سازی مقالات
مقالات شبیه سازی شده برای مشاهده مشخصات مقالات روی آنها کلیک کنید بر Analysis control synchronization and circuit design of a novel chaotic system The Bidirectional Coupled Synchronization of Chaotic System Using Finite-time Control Nonlinear feedback synchronization co ... تماس بگیرید
پروژه های رشته کارشناسی ارشد برق
09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 09367292276 09367292276 در زیر پروژه ها و مقالات رو برای دانلود قرار دادم که شامل 1مقالاتی که ترجمه و شبیه سازی دارند 2مقلاتی که شبیه سازی دارند 3مقالاتی که ترجمه دارند به ص ... تماس بگیرید
مقالات دینامیک سیستم های قدرت
در زیر مقالات دینامیک سیستم های قدرت رو برای دانلود گذاشتم برای خرید مقالات ایمیل بزنید و همان روز پروژه آماده ترجمه و شبیه سازی شده را تحویل بگیرید azsoftircom 09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 09367292276 09367292276 ... تماس بگیرید
آگهی های ستاره دار این مجموعه
گروه شرکتهای نرم افزاری شیوا
گروه شرکتهای نرم افزاری شیوا
تولید کننده نرم افزارهای مدیریتی شیوا نرم افزار مدیریت مالی شیوا نرم افزار فروش، توزیع مویرگی و انبار شیوا نرم افزار مدیریت بین المللی SITS شیوا نرم افزار حقوق و دستمزد شیوا نرم افزار حمل و نقل شیوا نرم افزار ارتباط با مشتری شیوا CRM کلیه نرم افزارهای جمع آوری اطلاعات تحت تبلت و موبایل(اندروی ...
پیام همراه
پیام همراه
پيام همراه\" يك سيستم كامل جهت ارسال و دريافت پيام كوتاه از طريق GSM Modemنرم افزار \"پيام همراه\" امکان هر گونه اطلاع رساني و تبليغات از طريق پيامک را فراهم مي نمايد، اين نرم افزار تمام امکانات لازم جهت ارسال و دريافت پيامک بصورت تک و گروهي را دارا مي باشدامكانات و قابليتها ...
آگهی های بروزرسانی شده
94/10/27 يكشنبه 05:04 گروه شرکتهای نرم افزاری شیوا تولید کننده نرم افزارهای مدیریتی شیوا نرم افزار مدیریت مالی شیوا نرم افزار فروش، توزیع مویرگی و انبار شیوا نرم افزار مدیریت بین المللی SITS شیوا نرم افزار حقوق و دستمزد شیوا نرم افزار حمل و نقل شیوا نرم افزار ارتباط با مشتری شیوا CRM کلیه نرم افزارهای جمع آوری اطلاعات تحت تبلت و موبایل(اندروی ...
شرکت دانش بنیان شیوا پردازه ، ، شماره تماس: mosh
94/03/12 سه شنبه 19:13 نرم افزار مجتمع های مسکونی برنامه های شامل نرم افزار برنامه های مجتمع های مسکونی دولتی و خصوصی، برنامه حسابداری و حسابرسی - برنامه های مراکز MRI ، برنامه های مراکز درمانگاه و کلینیک ها ، برنامه صندوق های قرض الحسنه ، مالی ، کاگزینی، انواع پایان نامه ها و هر آنچه که شما از ما بخواهید. ...
مرتضی سلیمانی ، تهران ، شماره تماس: mosh
94/03/11 دوشنبه 22:52 خدمات تخصصی بازیابی اطلاعات بازیابی اطلاعات پیام پژواک در عصر کنونی که عصر اطلاعات نام گرفته است نگهداری اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و از بین رفتن اطلاعات می تواند برای بعضی از شرکتها و سازمانها به منزله اتمام حیات آن مجموعه باشد در همین حال نگرانی های زیادی به شرح ذیل موجود میباشد که همواره فکر مدیریت هر م ...
محمد هادی بیات ، مرکزی ، شماره تماس: mosh - قیمت: توافقی
94/03/11 دوشنبه 21:00 فروش و پشتيباني آنلاين انواع آنتي ويروس و اینترنت سکیوریتی . برندهاي قابل ارائه: Kaspersky – trust port – avira  nod32 – avg – G data متن: فروشگاه آنتي ويروس و اینترنت سکیوریتی ايران افتتاح شد. فروش و پشتيباني آنلاين انواع آنتي ويروس و اینترنت سکیوریتی . برندهاي قابل ارائه: Kaspersky – trust port – avira nod32 – avg – G data آدرس فروشگاه: www.irantivirus.com ايميل: info@irantivirus.comتلفن بخش فروش:02812235877ت ...
irantivirus.com ، قزوین ، شماره تماس: mosh
94/03/11 دوشنبه 14:15 آراد بزرگترین خانواده ی رباتیکی ایران بسمه تعالیآموزش رباتیک امروزه به عنوان یک علم نوین در بخش های مختلف سیستم های آموزشی دولتی و خصوصی در حال گسترش می باشد.آموزش این بخش در بخشهای خصوصی با حرکت گسترده چند شرکت معتبر و متخصص در این زمینه گسترش یافته و خوشبختانه با توانمندی فوق العاده این بخش در حال گسترش است. هزینه بسیار مناسب ...
روبو وار ، تهران ، شماره تماس: mosh
94/03/11 دوشنبه 04:11 آزما آزما«مديريت خدمات برگزاري، تصحيح و جمع‌بندي نتايج آزمون‌هاي چندگزينه‌اي»توسط اين نرم‌افزار مجموعه خدمات آزمون‌هاي چندگزينه‌اي مانند:‌ آزمون‌هاي استخدامي‏، آزمون‌هاي علمي، كنكورهاي سراسري يا آزمايشي، ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي و ... از مرحله ثبت‌نام و صدور كارت آزمون تا تصحيح مكانيزه پاسخنامه، رتبه ...
شركت ديده پرداز صبا ، اصفهان ، شماره تماس: mosh - قیمت: تماس بگيريد
94/03/10 يكشنبه 05:08 نرم افزار حسابداری شخصی نرم افزار حسابداري بابت ثبت دريافت وپرداخت هاي روزانه (وجوه نقد - چک - حواله ) ثبت هزينه - ودرآمد روزانه شما طراحي شده پس ديگر نگران موعد چک خودتان نباشيد ...
، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: 250000
94/03/10 يكشنبه 03:10 تقویت کننده امواج موبایل ( سیگنال بوستر ) تقویت کننده امواج موبایل ( سیگنال بوستر )در سطح كشور ما مکانهایی وجود دارند كه به جهت موقعيت جغرافيايي، امواج تلفن همراه در آنها با دشواری دريافت مي گردد و يا بعضي از مشتركين از آنتن دهي ضعيف شبكه تلفن همراه ناراضي مي باشند و هنگام استفاده از آن در مكانهايي كه امواج تلفن همراه به راحتي درياف ...
هوشمند افزار پندار ، مرکزی ، شماره تماس: mosh - قیمت: توافقی
94/03/10 يكشنبه 02:19 سيستم عوارض خودرويي شهرداري سيستم عوارض خودرويي:سيستم عوارض خودرويي يك سيستم مبتني بر وب بوده كه عوارض خودرو شهرداري ها را مكانيزه ميكند به اين صورت كه تمام مراحل كار اعم از تعريف فيش و محاسبه عوارض و جريمه ديركرد و ... در سيستم محاسبه ميگردد و امكان پرداخت عوارض خودرو به صورت الكترونيكي نيز مهيا ميباشد. همچنين شهرداري هاي ...
مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان ، خراسان ، شماره تماس: mosh
94/03/09 شنبه 17:34 نرم افزارهای مدیریتی،حسابداری،انبارداری ویژه اصناف صدف لیست نرم افزارها:1-نرم افزارفروشگاه های موبایل ورژن1/1 ،00/22-نرم افزارمدیریتی-حسابداری مشاورین املاک ورژن1/13-نرم افزار حسابداری ساده،متوسط،پیشرفته4-نرم افزار مدیریت وحسابداری فروشگاه های ادوات کشاورزی ...
مصطفی جعفری ، قم ، شماره تماس: mosh

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط