97/09/22 پنجشنبه 00:52
باکس ورورد
آمار بازدید
97/09/22
بازدید: ١۴٢
آگهی: ٠

97/09/21
بازدید: ۴٠٣٨
آگهی: ٠

97/09/20
بازدید: ٣٨٨٩
آگهی: ١

97/09/19
بازدید: ٣٨١٠
آگهی: ٠

97/09/18
بازدید: ٣۴٣٨
آگهی: ٢

97/09/17
بازدید: ٣۵۴٨
آگهی: ١

97/09/16
بازدید: ۴٢٠۵
آگهی: ٠

محیط کشت

محیط کشت

(( بازرگانی صدف نیلگون پارس نامی آشنا در ارتقاء علوم آزمایشگاهی کشور ))
واردات
و عرضه متنوعترین انواع محیط کشت های نسل جدید ونیز محیط کشت های سلولی وبیولوژیکی
و میکروب شناسی در حجم های گوناگون از معتبرترین کمپانی های دنیا جهت مصارف
تحقیقاتی ، صنایع غذایی ، علوم پزشکی ، سلول شناسی ، قارچ شناسی ، آموزشی و

معرفی تنها بخشی ازمحیط کشتهای آزمایشگاهی قابل عرضه توسط این واحد تجاری:
Merck
آلمان،کیولب،بیومارک ، های مدیا ، ایرانی و غیره همراه با تاییده FICATE OF
ANALYSIS
محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره یک
محیط کشت پودر آگار
محیط کشت
آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره سه
محیط کشت آسپارژین براث
محیط کشت آزاید دکستروز
براث
محیط کشت ATP Agar
محیط کشت ATP
oth
محیط کشت اسید براث
محیط کشت
آمیز ترانسپورت
محیط کشت مدیوم
محیط کشت کالچر آگار
محیط کشت اینوکالوم براث
محیط کشت باسیلیوس سیریوس آگار
محیط کشت بیرد پارکر آگار
محیط کشت بیف
اکستراکت
محیط کشت بیف اکستراکت آگار
محیط کشت بایل اسکولین آگار
محیط کشت
بیسموت سولفیت آگار
محیط کشت بلاد آگار بیس
محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار
محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث
محیط کشت بریلیانت گرین آگار مودیفاید
محیط
کشت بریلیانت گرین بایل براث بیس 2
محیط کشت بروسلا آگار بیس
محیط کشت بروسلا
براث بیس
محیط کشت بافرد پپتون واتر
محیط کشت برومو کروزول پارپل آزاید براث
محیط کشت CPerfingens Sporulation
oth
محیط کشت کامپیلو باکتر آگار بیس
محیط کشت کری بلیر مدیوم بیس
محیط کشت سیتریماید آگار بیس
محیط کشت چاپمن
استون آگار
محیط کشت کلرامفنیکل یست گلوکز آگار
محیط کشت Clostridium Difficile
Agar Base
محیط کشت کالومبیا بلاد آگار بیس
محیط کشت کوکد میت مدیوم
محیط کشت
کورن میل آگار
محیط کشت Czapekdox Agar
محیط کشت CLED Agar
محیط کشت Dnase
Test Agar
محیط کشت دیوکسی کولات آگار
محیط کشت دیوکسی کولات لاکتوز آگار
محیط کشت دیوکسی کولات سیترات آگار
محیط کشت دکستروز آگار
محیط کشت DTM Medium
محیط کشت دکستروز تریپتون براث
محیط کشت برلیانت گرین بایل براث
محیط کشت
برلیانت گرین آگار
محیط کشت Nutrient agar
محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث
محیط کشت تیو گلیکولات
محیط کشت XLD agar
محیط کشت Urea
oth، اوره براث
محیط کشت TSI agar، تریپل شوگر ایرون آگار
محیط کشت Simmon Citrat agar
محیط
کشت SIM agarال
محیط کشت Selenit
oth،
محیط کشت SCC،
محیط کشت SC
محیط کشت
nutrient
oth ،نوترینت براث ل
محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار
محیط کشت
Muller hinton agar
محیط کشت MRVP،
محیط کشت agar Manitul salt مانیتول سالت
محیط کشت Malonate
oth
محیط کشت Lysin Iron agar لایزین ایرون آگار
محیط کشت
EMB ائوزین متیلن بلو
محیط کشت
ucella agar بروسلا آگار
محیط کشت blood
agar
محیط کشت آگار آگار
محیط کشت فنل رد اگار
محیط کشت بلاد آگار
محیط کشت
فنل رد براث
محیط کشت محیط ژیولیتی کانتونی
محیط کشت محیط CGA (جهت مخمّر و
کپک)
محیط کشت لاکتوز براث
محیط کشت تریپتون سویا براث (کازو براث)
محیط کشت
مکانکی براث
محیط کشت تریپتون سوی آگار(کازو آگار)
محیط کشت تریپتون واتر
محیط
کشت یست اکستراکت
محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار
محیط کشت بایل اسکولین
آگار
محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار
محیط کشت تتراتیونات براث
محیط کشت
TCBS آگار
محیط کشت استارچ آگار
محیط کشت سیمون سیترات آگار
محیط کشت سلنیت
سیستئین براث
محیط کشت سلنیت F براث
محیط کشت سابرود دکستروز آگار
محیط کشت
SSسالمونلا شیگلا آگار
محیط کشت SIM مدیوم
محیط کشت بیرد پارکر آگار
محیط کشت
ویولت رد بایل آگار یال
محیط کشت پتیتو دکستروز آگار
محیط کشت پلیت کانت آگار
محیط کشت پپتون واتر
محیط کشت اوره براث
محیط کشت محیط VRB (ویولت رد بایل
آگار)
محیط کشت بکتو پپتون
محیط کشت نوترینت آگار
محیط کشت اورنج سرم
آگار
محیط کشت نوترینت
محیط کشت بیسموت سولفیت آگار
محیط کشت مولر هینتون آگار
محیط کشت مانیتول سالت آگار
محیط کشت آگار MRVPمحیط حرکت
محیط کشت مکانکی
آگار های
محیط کشت EMB ائوزین متیلن بلو آگار
محیط کشت EC براث
محیط کشت
دکستروز آگار
محیط کشت کوکد میت مدیوم
محیط کشت سیتریماید آگار
محیط کشت بافر
پپتون واتر
محیط کشت BHI برین هارت اینفیوژن
محیط کشت ای سی براث
محیط کشت
EMB Agar Levine
محیط کشت اندو آگار
محیط کشت Eugonic LT 100
فلوید تیو گلی
کولات مدیوم
ژلاتین باکتریولوژیکال
ژیولیتی کانتونی براث
GN
oth
هکتون
اینتریک آگار
KF Streptococcal Agar
کلینگر آیرون آگار
لاکتوز براث فلوید
لاکتو باسیلوس MRS Agar
لاکتو باسیلوس MRS
oth

محیط کشت تریپتون سویا
آگار
محیط کشت تریپتون سویا براث
محیط کشت TA
محیط کشت اوره آگار بیس
محیط
کشت اوره براث بیس
محیط کشت ویولت رد بایل آگار
محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز
آگار ل
139محیط کشت XLD Agar
محیط کشت Yersinia Selective Agar Base
1محیط کشت
یست اکستراکت پودر باکتریولوجیکال 500 گرمی های مدیا 493900ریال
محیط کشت بیرد
پارکر اگار
محیط کشتVRBD Agar
محیط کشت YGC Agarیست اکسترکت کلرامفنیکل آگار
محیط کشت پلیت کانت آگار PCA
محیط کشت DG18
محیط کشت بیرد EC
oth
محیط
کشت SPS
محیط کشت BG Agar
محیط کشت BG
oth
محیط کشت EEبراث اینتریو باکتریال
اینریچمنت براث
محیط کشت BPLS Agar
محیط کشت راپاپورت مدیوم
محیط کشت پپتون
واتر بافر دار
محیط کشتLSB
محیط کشت لایزین آیرون اگار
محیط کشت MRS Agar
قرص رینگر
محیط کشت ژیولیتی کانتونی براث
محیط کشت Selenit
oth
محیط کشت
SIM agar
محیط کشت Simmon Citrat agar،سیمون سیترات آگار
محیط کشت TSI agarتریپل
شوگر ایرون آگار گرمی
محیط کشت Urea
othاوره براث بسته 500
محیط کشت اوره آگار
محیط کشت XLD agar
محیط کشت تیو گلیکولات
محیط کشت Nutrient agarنوترینت آگار
محیط کشت مانیتول سالت آگار 105404
محیط کشت حرکت MRVP
محیط کشت BGA بریلیانت
گرین آگار
محیط کشت BGBG Agar بریلیانت گرین بایل گلوکز آگار
ماده نیو بیوسین 1
گرمی سیگما
سرم سیتراته خرگوش (پلاسمای خرگوش)و
SADAFE NILGOONE PARS


SADAFCHEM.COM
Sale@Sadafchem.com
محیط کشت،محیط کشت سلولی،سلولی،میکروبی،میکروبیولوژی،مرک،مواد شیمیایی ،نماینده مرک،آنزیم

بازدید: ١٢۶٩
تاریخ ارسال: 97/04/24 | تاریخ انقضا: 97/11/21 | تاریخ بروزرسانی: 92/03/11
تماس بگیرید
تهران-خیابان جمالزاده جنوبی-کوچه دانشور-پلاک4-واحد 6.

mosh
بهراد مظاهریان

email https://telegram.me/sadaf_nilgoonآخرین آگهی های کاربر
کاغذ صافی و فیلتر های آزمایشگاهی نماینده دوستی فروش
صدف نیلگون پارس پیشتاز در عرصه واردات و عرضهکاغذ های صافی و فیلترهای سرنگی وسرسرنگی استریل وساده آزمایشگاهی ساخت معتبرترین کمپانیهای دنیاWHATMAN-SS-ALBET_MN……صدف نیلگون پارس نماینده دوستیها SADAFCHEM.COM Sale@Sadafchem.com ... تماس بگیرید
مواد شیمیایی فلوکا FLUKA نماینده دوستی فروش
وارد کننده متنوع ترین محصولات شیمیایی-آزمایشگاهی شرکت فلوکا همراه با موجودی بخش اعظمی از انواع تولیدات این شرکتجهت ارتقاء علوم تحقیقاتی و آزمایشگاهی کشورمشخصات محصولات موجود از این شرکت: انواع مواد شیمیایی تحقیقاتی ، تخصصی و فوق تخصصی فلوکاانواع محیط کشت های میکروبی و سلولی فل ... تماس بگیرید
مواد شیمیایی آلفایزر ALFAAESAR نماینده دوستی آزمایشگاهی فروش
وارد کننده متنوع ترین محصولات شیمیایی-آزمایشگاهی شرکت آلفایزر همراه با موجودی بخش اعظمی از انواع تولیدات این شرکتجهت ارتقاء علوم تحقیقاتی و آزمایشگاهی کشورمشخصات محصولات موجود از این شرکت: انواع مواد شیمیایی تحقیقاتی ، تخصصی و فوق تخصصی آلفایزرانواع محیط کشت های میکروبی و سلولی ... تماس بگیرید
مواد شیمیایی مرک فروش MERCK نمایندگی دوستی آزمایشگاهی
وارد ات و فروش متنوع ترین محصولات شیمیایی-آزمایشگاهی شرکت مرک همراه با موجودی بخش اعظمی از انواع تولیدات این شرکتجهت ارتقاء علوم تحقیقاتی و آزمایشگاهی کشورمشخصات محصولات موجود از این شرکت: انواع مواد شیمیایی تحقیقاتی ، تخصصی و فوق تخصصی مرکانواع محیط کشت های میکروبی و سلولی مرک ... تماس بگیرید
نماینده دوستی ایزولب شات تجهیزات آزمایشگاهی فروش
بسمه‌تعالی با سلام شرکت بازرگاني صدف نيلگون با سالها تجربه آمادگی خود را در زمینه ارائه مواد اولیه،تجهیزات آزمایشگاهی و ارائه انواع خدمات اعم از مشاوره، طراحی سکوبندی تا تجهیز آزمایشگاه‌های کنترل کیفی و تحقیقات و آزمایشگاه های محیط زیست و آزمایشگاه های آب وفاضلاب و پساب صنعتی جهت صنایع غذایی ... تماس بگیرید
محیط کشت میکروبی وسلولی 100 و500 گرمی نماینده دوستی کروم آگارفروش
(( بازرگانی صدف نیلگون پارس نامی آشنا در ارتقاء علوم آزمایشگاهی کشور ))واردات و عرضه و فروش متنوعترین انواع محیط کشت های نسل جدید ونیز محیط کشت های سلولی وبیولوژیکی و میکروب شناسی در حجم های گوناگون از معتبرترین کمپانی های دنیا جهت مصارف تحقیقاتی ، صنایع غذایی ، علوم پزشکی ، سلول شناسی ، قارچ شن ... تماس بگیرید
آگهی های بروزرسانی شده
97/01/20 دوشنبه 01:09 با کیفیت ترین رزین سنگ مصنوعی با کیفیت ترین رزین سنگ مصنوعی"سمنت پلاست" در کشوربهترین رزین سنگ مصنوعی با بهترین قیمت در کشورخصوصیات رزین ما : مقاومت فشاری سنگ ها را افزایش داده ، باعث براق شدن سنگ میشود ، مقاوم گرمایی و سرمایی را بسیار بالا برده و رنگ محصول را از حفظ میکند برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ زیر مراجعه ...
نیما دولتی ، تهران ، شماره تماس: mosh
94/02/31 پنجشنبه 07:37 واترپروف بتن پودری ( آژند بتن ایرانیان )  واترپروف بتن پودری ( آژند بتن ایرانیان )شرکت صنعتی آژند بتن ایرانیان تولید کننده افزودنی های بتن و شیمی ساختمانواترپروف بتن پودری تولیدی این شرکت یک ماده کاهش دهنده نفوذپذیری بتن می باشد که بر پایه اسیدهای چرب تولید گردیده است- کاربردها :+ جهت ساخت بتن های ...
شرکت صنعتی آژند بتن ایرانیان ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: تماس گرفته شود
94/02/31 پنجشنبه 07:36 گروت سیمانی استاندارد 88534340 گروت های سیمانی منبسط شونده شرکت صنعتی آژند بتن ایرانیان تولید کننده افزودنی های بتن و فرآورده های شیمیایی و معدنی ساختمان + گروت جی پی آژند تولیدی شرکت آژند بتن ایرانیان ============================= -گروت Azhand Gp یک محصول غیرانقباضی پایه سیمانی با مقاومت بالا آماده مصرف پود ...
شرکت صنعتی آژند بتن ایرانیان ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: تماس گرفته شود
94/02/31 پنجشنبه 07:36 آژند بتن - آژند بتن ایرانیان شرکت صنعتی آژند بتن ایرانیان تولید کننده افزودنی های بتن و فرآورده های شیمیایی ساختمان از قبیل : - سوپر فوق روان کننده نسل جدید ( نسل چهارم روان کننده ها) - ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات - فوق روان کننده بر پایه نفتالین - فوق روان کننده - فوق روان کننده نرمال بتن ...
شرکت صنعتی آژند بتن ایرانیان ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: تماس گرفته شود
94/02/13 يكشنبه 12:10 توزیع انواع چسبهای پلی سولفاید ایتالیا ، آلمان ، ترک و چینی گروه شرکتهای ویژن بزرگترین واردکننده انواع چسبهای پلی سولفاید ایتالیا ، آلمان ، ترک و چینی جهت دوجداره سازی شیشه و پنجره با برندهای فنزی (FENZI )، بوستیک (BOSTIK ) و چکوماستیک، رویال، دوراسل، MTC ...
، تهران ، شماره تماس: mosh
94/02/13 يكشنبه 12:10 واردات و پخش عمده انواع چسب های (UV Adhesive) گروه شرکتهای ویژن (Vision Group) بزرگترین وارد کننده انواع چسبهای یو وی ترمیمی (UV Adhesive: Ultra Violet Curing Adhesive )، برای چسباندن شیشه به شیشه، شیشه به فلز، شیشه به چوب، شیشه به سرامیک، شیشه به پلاستیک، لبه شیشه به لبه با برند آلمانی نیو ویژن ( (neue Vision، جهت کارکرد در صنایع شیشه، لمینیت ...
، تهران ، شماره تماس: mosh
94/02/01 سه شنبه 09:21 توزیع انواع چسبهای سیلیکون (آکواریوم) نیوترال (NEUTRAL) خارجی و ایرانی توزیع انواع چسبهای سیلیکون (آکواریوم) نیوترال (NEUTRAL) خارجی و ایرانی، سیستا (SISTA)، هنکل آلمان (HENKEL)، اکستراسیل (EXTRASIL )، گلدن بایر (GOLDEN BAYER )، دو کورنینگ (DOW CORNING)، ارفا (ARFA A100-A200 )، اس تی وی 500 (STV 500)، ویندوز (WINDOWS)، سوپر سیلیکون (SUPER SILICON)، 2100، سناسیل(SENASIL ...
، تهران ، شماره تماس: mosh
94/01/26 چهارشنبه 09:07 عرضه مستقیم چسب سیلیکات سدیم مایع فروش بدون واسطه سیلیکات سدیم مایع جهت مصارف کارتن سازها ، صنایع شوینده ، کاشی سازها ، صنایع فولاد و نسوز ، بتن سازها و تحویل به موقع ، قیمت مناسب ، کیفیت عالی تلفن : 44257933 - 44255364 تلفکس : 44251049 Email: Info@tehransilicatcom wwwTEHRANSILICATcom ...
تهران سیلیکات شیمی ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: به روز
94/01/26 چهارشنبه 09:04 سیلیکات سدیم مایع(چسب سیلیکات) تهران سیلیکات (سیلیکات سدیم مایع)؛ چسب سیلیکات تحویل به موقع ، قیمت مناسب ، کیفیت عالی چسب سیلیکات جهت مصارف کارتن سازان و لمینت کاران و تلفن : 44257933 - 44255364 تلفکس : 44251049 آدرس سایت: wwwtehransilicatcom ایمیل: Info@tehransilicatcom آدرس: تهران- خیاب ...
تهران سیلیکات ، تهران ، شماره تماس: mosh
94/01/26 چهارشنبه 09:02 فروش سود پرک ایرانی سود پرک کاستیک (Caustic Soda Flakes) سود جامد سود سوز آور هیدروکسید سدیم (NaOH) با کیفیت و خلوص بالا سفید کریستالی کیفیت صادراتیاز تولید به مصرف عرضه مستقیم از کارخانه تولیدی بدون واسطهتلفن تماس : 44257933 - 021 44255364 - 021موبایل : 09378136642 ...
تهران سیلیکات ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: به روز

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط